Čtení, to nic není!

Soubor knížek pro první čtení – jak pomůcka vypadá?

Pomůcka slouží k rozvoji čtenářských dovedností u žáků prvních tříd ZŠ a předškolních dětí. K výuce čtení používá strukturovanou genetickou metodu. Jedná se o upravený druh genetické, hláskovací metody. Žáci při čtení postupují pozvolna, ve fázích od jednodušších slov a jevů k těm složitějším. Díky této gradované obtížnosti je metoda více individualizovaná a motivuje k dalšímu čtení i děti, pro něž je klasická genetická metoda náročná délkou či hláskovou skladbou slov, které používá. Pomůcku nicméně využijí i žáci a učitelé, kteří používají jiné metodické postupy výuky čtení.

„Děti čtení knížek moc baví, často za mnou přicházejí a chtějí číst další, zajímá je děj příběhu, nechtějí přestat číst dokud nezjistí, jak příběh dopadne.“

— B. Smetanová, učitelka 1. stupně

Pomůcka je rozdělena do šesti řad dle barev, které signalizují obtížnost (délku slov a hláskovou skladbu) slov, se kterými se pracuje. Struktura řazení přechází od nejjednodušších (dvoupísmenných a třípísmenných) slov po složitější (pětipísmenná) slova. S vícepísmennými slovy či slovy s obtížnými skupinami souhlásek se dítě setkává až v momentě, kdy je na to připraveno a je schopno je přečíst. Díky tomuto systému dítě postupuje plynule, od počátku zažívá úspěch, radost ze svého pokroku a je motivované k dalšímu čtení.

„Koncept jednoduchých čtecích knížek doplněných ilustracemi v dětech probouzí touhu a chuť po dalším čtení, tudíž se téměř nevědomě postupně posilují jejich čtenářské schopnosti a dovednosti.“

— M. Sychrová, učitelka 1. stupně

Popis produktu v bodech

6 kompletů připravených dle obtížnosti

– knížky mají gradovanou obtížnost, postupují od nejjednodušších slov k obtížnějším

– respektují individuální tempo a schopnosti žáků

– motivují ke čtení i slabší žáky

– dítě od počátku zažívá úspěch, radost ze svého pokroku

– černobílé ilustrace neodvádí pozornost od čteného textu

– vhodné pro předškolní děti a žáky 1. tříd základní školy

Doplňující pracovní sešity

– obsahují různorodé úkoly pro rozvoj čtenářských dovedností, grafomotoriky, psaní

– navazují na přečtení čtecí knížky

– důraz je kladen na mezipředmětové vazby a rozvoj klíčových kompetencí

„Moc ráda knížky čtu, protože jich za den přečtu hned několik.“

— Ella

Obsah kompletu

V každém kompletu naleznete 5 sešitů, metodiku, čtecí karty a pracovní sešit (zdarma ke stažení na webu)

Jak si knihy můžete objednat?

Produkty byly vytvořeny ve vzájemné spolupráci s Institutem Duhovka

Promo video „Čtení, to nic není“

Sdílejte nás dál!


Chcete číst dále?