Emočně inteligentní děti lépe zvládají a řeší konflikty, říká speciální pedagožka

,

Chvíli pláč, chvíli smích. Nejdřív radost, pak velký smutek. I děti procházejí velkým kolotočem emocí. Jak je podpořit, aby se vyznaly ve svých pocitech? Pomoct můžou obrázkové karty. Třeba ty, které vytvořila speciální pedagožka Jana Holubová. „Děti se můžou vcítit do situací, které na kartách vidí, a naučit se popisovat své prožitky. Karty navíc dokážou prohloubit porozumění mezi dítětem a dospělým,” začíná vyprávět.

🎙️ Obrázkové karty můžou při práci s dětmi používat rodiče i učitelé. V čem je tato pomůcka šikovná?  

Díky obrázkovým kartám mohou děti snadněji porozumět svým pocitům a lépe se vyjadřovat. Vizualizace emocí prostřednictvím obrázků je zábavná a může být pro děti snadněji pochopitelná než slovní popisy. Karty také slouží pro interakci s dalšími dětmi a dospělými, což vede k většímu porozumění a podpoře. Kartičky mohou dětem poskytnout pocit jistoty a bezpečí. Dávají jim uchopitelnou pomůcku k identifikaci a vyjádření svých pocitů. S dětmi můžete například diskutovat o tom, jak by se cítili ostatní lidé v různých situacích. Obrázkové karty mohou posílit vztah mezi dětmi a dospělými. Poskytují prostor pro otevřenou a důvěrnou komunikaci o emocích.  

🎙️ V Nakladatelství Pasparta nyní vydáváte karty, na nichž jsou zobrazení medvídci. Proč jste si vybrala právě takové hrdiny? 

Postavy medvídků mají u dětí vyvolat pocit klidu a laskavosti, a tím navodit motivaci ke spolupráci.

🎙️ Karty rozvíjí také emoční inteligenci. Proč je důležité se jí věnovat i u dětí? 

Emoční inteligence pomáhá dětem porozumět svým emocím a emocím ostatních. Jde o pilíře pro úspěšnou komunikaci a budování vztahů. Děti s vyvinutou emoční inteligencí většinou lépe zvládají a řeší konflikty, protože více rozumí svým myšlenkám, pocitům a motivaci. Dokážou pak přijatelnou formou reagovat na různé situace. Emoční inteligence je zásadní i pro úspěšnost ve škole. Když děti dovedou řídit své emoce, mohou se lépe učit a spolupracovat s ostatními. Umí lépe zvládat stres, úzkost, napětí a zlepšuje se jejich duševní zdraví. Emoční inteligence je zkrátka zásadní pro celkový emocionální a sociální rozvoj dítěte. Může mít dlouhodobý přínos pro život.

„Emoční inteligence je zásadní pro úspěch ve škole a dokáže pomoct s plněním logopedických cílů.“ 

🎙️ Obrázkové karty se hodí i pro práci s dětmi, které mají specifické vzdělávací potřeby. Jak přesně jim můžou pomoct? 

Poskytují prostředky k vyjádření pocitů, porozumění sociálním situacím a budování vztahů. Emoční povzbuzení může zlepšit sebeúctu a motivaci k učení. Karty mohou dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pomoct, aby dokázaly lépe zvládat stresové situace a rozvíjely dovednost emocionální regulace. Například pozitivní pocity jako radost a hrdost mohou dětem poskytnout motivaci k dosažení cílů a posílit jejich sebeúctu. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak můžou lépe rozpoznávat a ovládat své emoce. Lépe se pak vyznají v různých sociálních situacích a umí překonávat bariéry. Pokud má dítě oslabené řečové schopnosti, karty s medvídky mohou podpořit například logopedické cíle.

Karty podpořené vědou

🎙️ Říkáte, že karty Medvídci Ka a Neka „jsou inspirovány faktickými poznatky z oblasti vývojové a dětské psychologie, speciální pedagogiky a neurovědy”. Kterými přesně? 

Vývojová psychologie se zabývá studiem vývoje dítěte od narození do dospělosti a zkoumá, jak se mění emocionální projevy a schopnosti dítěte v průběhu času. Karty byly navrženy tak, aby odpovídaly specifickým emocionálním potřebám a schopnostem dětí v různých věkových obdobích. Co se týče dětské psychologie, karty dokážou podpořit mentální, emocionální a behaviorální vývoj dětí, jejich emocionální zdraví a pohodu.

„Obrázkové karty reflektují poznatky o tom, jak funguje náš mozek a jak pracuje s emocemi.“

🎙️ A jak karty poslouží v oblasti speciální pedagogiky, která se zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? Poskytují nějaké strategie či metody pro podporu jejich vzdělávacího a emocionálního rozvoje?  

Karty Medvídci Ka a Neka jsou již ve své podstatě dětem přístupné a poskytují určitou symboliku k pocitu bezpečí. Hodí se pro děti s různými speciálními potřebami, jako jsou poruchy učení, poruchy autistického spektra a další.  

🎙️ A pak je tu ještě neurověda. Jak na ni karty navazují?  

Neurověda se zabývá studiem mozku a nervového systému. Zkoumá, jak tyto biologické systémy ovlivňují naše chování, myšlení a emocionální projevy. Karty reflektují poznatky z neurovědy o tom, jak funguje mozek dětí v souvislosti s emocemi a jak je možné podporovat jejich emoční vývoj pomocí vhodných metod a technik. 

🎙️ Můžou se o sobě skrze práci s obrázkovými kartami něco naučit i dospělí?  

Rozhodně! Také u dospělých dokážou Medvídci Ka a Neka podpořit širší rozsah v oblasti fantazie. Dospělí si také dokážou lépe uvědomit rozsah emoční škály a uvědomit si příčiny a důsledky našich rozhodnutí. Karty mohou být pro dospělé také podněcujícím nástrojem pro vlastní seberozvoj. Mohou objevovat nové pohledy, učit se novým věcem nebo rozvíjet sociální dovednosti, jako je sdílení spolupráce či řešení konfliktů. Mohou rovněž zlepšit své komunikační dovednosti, zejména schopnost komunikovat s dětmi na jejich úrovni a srozumitelně vysvětlovat složité koncepty. Celkově lze pomocí kartiček s Medvídky Ka a Neka lépe porozumět dětskému světu. Tedy rozpoznávat, interpretovat emoce a podporovat sociální schopnosti a interakce u dětí, ale také u sebe samých.

Medvídci, se kterými se chcete kamarádit

Objevte obrázkové karty, kterými vás provedou medvídci Ka a Neka. Již nyní na našem e-shopu.

Přijmout chyby své i druhých

🎙️ Jak s dětmi vůbec hovořit o negativních emocích a prožitcích? 

Hovořit s dětmi o negativních situacích může být obtížné, ale zároveň zásadní pro jejich emoční zdraví a porozumění. Dítěti bychom měli věnovat trpělivost a empatii, pokud chce o situaci mluvit, a poskytnout mu prostor i čas vyjádřit své pocity. Používejte slova a výrazy, které jsou pro věk dítěte vhodné a snadno pochopitelné. Například místo slova „smrt“ můžete použít výraz „odejít navždy“. Buďte otevření a upřímní, ale zároveň se snažte přizpůsobit rozhovor úrovni zralosti a poskytněte dětem informace, které jsou přiměřené jejich schopnostem v porozumění. Umožněte dětem vyjádřit své pocity a reagujte na ně s porozuměním a podporou, můžete jim pomoci identifikovat své emoce. Poskytnutí bezpečného a podporujícího prostředí pro otevřenou komunikaci je klíčové pro emoční zdraví a pohodu dítěte.

🎙️ Stejně tak je klíčové rozvíjet sebevědomí dítěte. Jak poznáme, že si zdravě věří? 

Dítě, které má zdravé sebevědomí, se projevuje sebejistě a různé situace zvládá s očividnou pohodou. Má kladný pohled na sebe, realistická očekávání a dovede ocenit své úspěchy. Dítě dokáže přístupně hovořit o svých pocitech, myšlenkách a potřebách, respektuje sebe sama, ale i ostatní, vyjadřuje se s úctou a empatií. Dokáže pochopit, že nikdo není dokonalý, a umí přijmout chyby druhých i své a poučit se z nich.  

🎙️ A když je sebevědomí dítěte naopak malé? 

Pokud má dítě křehké sebevědomí, může se chovat nejistě nebo se vyhýbat novým situacím a výzvám. Může mít negativní pohled na sebe a své schopnosti, cítí se nedostatečné nebo neúspěšné. Rovněž může potlačovat své pocity a potřeby, někdy se může projevovat agresivně nebo pasivně. Mohou se projevovat obavy ze selhání nebo odmítnutí. Dítě se také často vyhýbá situacím, ve kterých by mohlo být ohroženo jeho sebevědomí. Pokud chceme sebevědomí dítěte posílit, musíme ho hlavně podporovat, povzbuzovat, poskytnout mu pozitivní zpětnou vazbu a vytvářet příležitostí pro úspěch a osobní růst.

Přeborníci v multitaskingu

🎙️ Vyžadují dnešní děti v nějakém ohledu speciální přístup, když přijde na rozvoj jejich dovedností? 

Ano, dnešní děti žijí v odlišné době a prostředí než děti před několika desítkami let. Existují určité faktory, které mohou vyžadovat speciální přístup k rozvoji jejich dovedností. Děti jsou vystaveny moderní technologii od útlého věku, což může ovlivnit jejich způsob učení a interakce s informacemi. Proto je zásadní, abychom rozvíjeli jejich dovednosti v oblasti digitální gramotnosti a kritického myšlení. Děti jsou rovněž často vystaveny různým sociálním vlivům, včetně sociálních médií a online komunikace. I v této oblasti bychom měli podpořit zásadní dovednosti, včetně empatie. Děti by se měly naučit zvládat sociální podněty v digitálním prostředí. Dnešní děti jsou také často součástí různorodých kultur a etnických skupin, potřebují porozumění a respekt k různorodosti a inkluzi. Měli bychom zajistit dostupnost zdrojů a příležitosti pro všechny děti, bez ohledu na jejich socioekonomický status.

„Dnešní děti potřebují, abychom k jejich potřebám a výzvám přistupovali citlivě. Měli bychom jim poskytovat odpovídající podporu a příležitosti k rozvoji dovedností.“

🎙️ Zmínila jste, že se dnes děti musí naučit pohybovat v digitálním prostředí. Jaké dovednosti díky tomu ovládají lépe než předchozí generace? 

Dokážou se rychle zorientovat a naučit ovládat nové technologie a aplikace. Bývají dobré v takzvaném multitaskingu, dovedou současně provádět víc úkolů než děti předchozích generací. Více se rozvinulo kritické myšlení, hlavně díky přístupu k rozmanitým informačním zdrojům. Dnešní děti jsou často schopné lépe analyzovat a hodnotit informace a přicházet s vlastními názory. Mají přístup k široké škále uměleckých a kreativních nástrojů, což jim umožňuje rozvíjet svou kreativitu a schopnost projevovat se skrze různé formy umění. A třeba ho pak rovnou sdílet s druhými.

Jana Holubová

speciální pedagožka a koučka

Vystudovala pedagogiku, působí jako koučka se specializací na NLP, tedy koučink, který používá metody neurolingvistického programování. Několik let působila ve školství, kde se zaměřovala na podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Je rovněž šéftrenérka programu Děti na startu, který motivuje i ty nejmenší děti k pohybu. V oblasti dětské terapie pomáhá dětem ve zdravém seberozvoji a jako lektorka také pracuje pro Státní zdravotní ústav.

Sdílejte nás dál!


Chcete číst dále?